TSUE orzekł, że mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami przewidziany w CETA jest zgodny z prawem UE

W wydanej dziś Opinii 1/17 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że przewidziany przez umowę między Unią Europejską a Kanadą o wolnym handlu (CETA) mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami jest zgodny z prawem Unii. W oficjalnym Komunikacie prasowym nr 52/19 czytamy co następuje:

Czytaj dalej

Reklamy

Letni kurs z rozstrzygania sporów międzynarodowych i arbitrażu na Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza na II-tygodniowy letni kurs z rozstrzygania sporów międzynarodowych (rozporządzenie Bruksela I itd.) oraz arbitrażu międzynarodowego. Zespół młodych, inspirujących, ale już doświadczonych trenerów, wprowadzi uczestników w Świat międzynarodowych sporów handlowych, umożliwi doskonalenie wiedzy i umiejętności z tego obszaru młodym praktykom i ambitnym studentom na końcowym etapie studiów akademickich. Wspaniała atmosfera i Warszawa latem czekają! Szczegółowe informacje w ulotce informacyjnej oraz na stronie:

https://www.kozminski.edu.pl/en/programs/arbitration-course/mission

Dyskusja panelowa podsumowującą badanie arbitrażu 2019 – zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi: 15 kwietnia 2019 r.

Ostatnio udało nam się zakończyć opracowywanie i opublikować wyniki naszego badania na temat organizacji postępowań arbitrażowych. Raport z badania dostępny jest na stronie www.badaniearbitrazu.pl).

 

W związku z powyższym organizujemy dyskusję panelową podsumowującą badanie, która odbędzie się:

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godzina 18.00

ostatnie X piętro (sala „Olimp”)

Hotel Mercure Grand

ul. Krucza 28, Warszawa

 

Zaproszenia do wzięcia udziału w dyskusji panelowej przyjęli uznani polscy specjaliści w dziedzinie arbitrażu: mec. Justyna Szpara, mec. Katarzyna Kucharczyk, dr Marcin Asłanowicz, prof. dr hab. Piotr Machnikowski oraz mec. Paweł Pietkiewicz.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem bardzo serdecznie zapraszamy.

R.S.V.P. na adres: sylwia.gawidziel@kocurpartners.com lub +48 22 501 45 73.

 

 

Konferencja na WPiA UW poświęcona kompetencji sądów arbitrażowych do modyfikacji umów

2 kwietnia b.r., przy okazji dorocznego warszawskiego Premootu, odbędzie się ciekawa konferencja poświęcona kompetencjom sądów arbitrażowych do modyfikowania umów. Organizowana jest jak co roku przez WPiA Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale znanych kancelarii prawnych. W trakcie spotkania będziemy dyskutować o znanych w większości porządków prawnych instrumentach określanych jako rebus sic stantibus czy hardship i ich wykorzystaniu w ramach postępowań arbitrażowych. W szczególności w nawiązaniu do współczesnych przemian i zastosowań w obrocie gospodarczym, w tym pytaniu o wpływ Brexitu (ciągle potencjalnego) na zobowiązania kontraktowe stron. Poruszymy problem granicy kompetencji sądów arbitrażowych do modyfikowania i rozwiązania stosunku umownego w ramach powództw o ukształtowanie. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Notował Maciej Zachariasiewicz

Wyniki „Badania arbitrażu 2019: zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi”

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki badania na temat organizacji postępowań arbitrażowych, które kancelaria Kocur i Wspólnicy przeprowadziła wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego na przełomie 2018 i 2019 r. Celem badania było ustalenie, jakie reguły, techniki oraz praktyki są stosowane przy organizacji postępowań arbitrażowych w Polsce, i jak oceniają je praktycy arbitrażu.

Nasi respondenci odpowiadali na pytania zamieszczone w ankiecie internetowej. Badanie skierowane było do praktyków arbitrażu, tj. pełnomocników reprezentujących strony w postępowaniach arbitrażowych, oraz do arbitrów. Ankietę wypełniło 108 osób, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Tak liczne uczestnictwo w ankiecie jest dowodem na to, że poruszone przez nas tematy i zagadnienia są ważne dla środowiska arbitrażowego w Polsce.

Mamy nadzieję, że przedstawione w raporcie wyniki badania korzystnie wpłyną na kształtowanie się dobrych praktyk w zakresie organizacji postępowań w polskiej praktyce arbitrażowej.

Pełny raport z badania dostępny jest w tym miejscu.

Podsumowanie najważniejszych wyników badania kształtuje się następująco: Czytaj dalej

Klauzula wyboru sądu zawarta w ogólnych warunkach umów przywołanych w fakturze nie jest skuteczna – wyrok TSUE w sprawie C-64/17 Saey Home & Garden

Image by geralt on Pixabay

Rozporządzenie Bruksela I bis przewiduje określone wymogi, które spełniać musi klauzula jurysdykcyjna aby stanowiła skuteczną podstawę poddania sporów pod rozstrzygnięcie sądów wybranego państwa. Celem przewidzianych w art. 25 rozporządzenia wymogów (przede wszystkim co do formy) jest upewnienie się, że pomiędzy stronami rzeczywiście zaistniało porozumienie w przedmiocie wyboru sądu. W praktyce, klauzule jurysdykcyjne często pojawiają w ogólnych warunkach umów. Niekiedy można je też napotkać w innego rodzaju dokumentacji czy korespondencji stron, w tym w fakturach. Powstaje pytanie czy tak sporządzone klauzule można uznać za skuteczne. Problemu tego dotyczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8 marca 2018 r. w sprawie C-64/17 Saey Home & Garden NV/SA v. Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA.

Czytaj dalej

Roszczenia odszkodowawcze dystrybutora w związku z nadużywaniem pozycji dominującej przez dostawcę mogą być objęte klauzulą wyboru sądu – wyrok TSUE w sprawie C 595/17 Apple Sales Inc. v. MJA

W 2002 r. Apple Sales International, spółka prawa irlandzkiego, zawarła z eBizcuss (obecnie w upadłości, reprezentowana przed TSUE przez syndyka MJA) umowę nadającą eBizcuss status autoryzowanego dystrybutora produktów marki Apple. Umowa, na podstawie której eBizcuss zobowiązała się do dystrybucji produktów Apple zawierała wybór sądów irlandzkich jako właściwych do orzekania w sporach wynikłych z łączącego strony stosunku. Ściślej, brzmienie klauzuli było następujące:

This Agreement and the corresponding relationship between the parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland and the parties shall submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Ireland. Apple [Sales International] reserves the right to institute proceedings against Reseller in the courts having jurisdiction in the place where Reseller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple [Sales International] is occurring [podkreśl. własne].

Zdaniem eBizcuss Apple dopuściło się czynów nieuczciwej konkurencji oraz nadużywania pozycji dominującej w rozumieniu art. 1382 franc. k.c., art. L 420‑2 franc. kodeksu handlowego oraz art. 102 TFUE. eBizcuss wytoczyła więc powództwo o odszkodowanie za szkodę doznaną z tego tytułu przed sądami francuskimi.

Francuskie sądy powzięły wątpliwość, czy wskazana wyżej klauzula obejmuje swym zakresem także roszczenia odszkodowawcze oparte na naruszeniach prawa konkurencji polegających na nadużywaniu pozycji dominującej względem kontrahenta. Cour de Cassation  sformułował pytanie prejudycjalne do Trybunału pytając o wykładnię art. 23 rozporządzenia Bruksela I (obecnie art. 25 rozporządzenia Bruksela I bis). Chciał on wiedzieć czy na tle tego przepisu, klauzula wyboru sądu zawarta w umowie, która nie odnosi się w wyraźny sposób do sporów dotyczących odpowiedzialności powstałej w wyniku naruszenia prawa konkurencji, może być tak rozumiana, że obejmuje ona powództwo o odszkodowanie wytoczone przez dystrybutora przeciwko dostawcy na podstawie art. 102 TFUE.

Czytaj dalej