Wyrok w sprawie Gothaer Allgemeine Versicherung: na gruncie art. 32 oraz art. 33 Rozporządzenia 44/2001 sąd państwa członkowskiego jest związany ustaleniem istnienia klauzuli jurysdykcyjnej leżącym u podstaw prawomocnego orzeczenia sądu innego państwa członkowskiego odrzucającego powództwo na tej podstawie

W dniu 15 listopada 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung AG i in. v. Samskip GmbH toczącej się w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonego przez Landgericht Bremen (Sąd Okręgowy w Bremie, Niemcy) w toku postępowania z powództwa czterech niemieckich spółek ubezpieczeniowych, tj. Gothaer Allgemeine Versicherung AG i in. oraz Krones AG („Krones”), ubezpieczoną, przeciwko Samskip GmbH („Samskip”), dotyczącego dostarczenia przez Samskip urządzenia browarniczego jego nabywcy, spółce prawa meksykańskiego Cerveceria Cuauthemoc Monezum SA.

Zawisłe powództwo dotyczyło żądania zapłaty odszkodowania, z jakimi ubezpieczyciele i Krones wystąpili do Landgericht Bremen, domagając się naprawienia szkody powstałej w wyniku podnoszonego uszkodzenia wspomnianego urządzenia podczas transportu, w sytuacji gdy podobne powództwa zostały wcześniej odrzucone przez hof van beroep te Antwerpen (Sąd Apelacyjny w Antwerpii, Belgia), jako niedopuszczalne ze względu na to, że konosament („Bill of Lading”) wystawiony w dniu 13 sierpnia 2006 r., zawierał klauzulę umowną, zastrzegającą w przypadku sporu jurysdykcję sądów islandzkich, oraz wskazującą na prawo islandzkie jako prawo właściwe dla umowy transportu.

W tych okolicznościach Landgericht Bremen postanowił zwrócić się do Trybunału z trzema pytaniami prejudycjalnymi koncentrującymi się wokół zagadnienia czy art. 32 i art. 33 Rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „orzeczenie” zasadniczo obejmuje także takie orzeczenia, które ograniczają się do stwierdzenia, że nie są spełnione procesowe przesłanki dopuszczalności (tzw. wyrok w sprawie dopuszczalności tj. niem. Prozessurteil) z uwagi na brak jurysdykcji krajowej z powodu istnienia klauzuli jurysdykcyjnej.

Na postawione pytania TSUE odpowiedział, iż art. 32 Rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że artykuł ten stosuje się także do orzeczeń, w których sąd państwa członkowskiego uznaje się za niewłaściwy do rozpoznania sprawy ze względu na istnienie klauzuli jurysdykcyjnej, niezależnie od kwalifikacji tego rodzaju orzeczenia w prawie innego państwa członkowskiego. W efekcie, w świetle art. 33 Rozporządzenia nr 44/2001, sąd, do którego zwrócono się o uznanie orzeczenia, w którym sąd innego państwa członkowskiego uznał się za niewłaściwy do rozpoznania sprawy ze względu na istnienie klauzuli jurysdykcyjnej, jest związany ustaleniem w przedmiocie ważności tej klauzuli, które znajduje się w uzasadnieniu prawomocnego wyroku odrzucającego skargę [tj. pismo wszczynające postępowanie w I instancji – SK] jako niedopuszczalną.

Informacja za conflictoflaws.net.

Zaprezentowany pogląd TSUE otwiera pole dla szerokiej dyskusji dotyczącej oceny mocy wiążącej prawomocnych orzeczeń sądów państw członkowskich z perspektywy prawa europejskiego, w szczególności nierozstrzygających spraw co do istoty. Na jego gruncie kwestią kluczową jawi się zagadnienie czy z omawianego wyroku Trybunału można wywodzić generalne oderwanie tej oceny od procesowych uwarunkowań wynikających z prawa krajowego państwa pochodzenia danego orzeczenia, na rzecz koncepcji autonomicznej, opartej wyłącznie o interpretację Rozporządzenia 44/2001.

Dodatkowo, na kanwie przedstawionego stanu faktycznego, powinno się, jak się wydaje, aby zapobiec denial of justice, wykluczyć sytuację, w której w hipotetycznej sprawie w przyszłości pomiędzy uczestnikami sporu sąd powszechny w Islandii odmówiłby mocy prawnej klauzuli jurysdykcyjnej uznanej przez sąd w Belgii. Co jednakże istotne, Islandia jak wiadomo nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, a zatem przepisy Rozporządzenia 44/2001 nie należą do jej porządku prawnego.

Szczęsny Kaźmierczak

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s